سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مجله تخصصی الهیات و حقوق 
سرپرست اجرایی 
 
 
اجرایی 
همکاری 
دانشگاه علوم اسلامي رضوي 
مسئول روابط عمومي 
 
 
اجرايي 
تدریس 
دانشگاه جامع علمی کاربردی-ورزش و جوانان خراسان 
مدرس 
1393/04/01 
ادامه دارد 
اخلاق اسلامی 
همکاری 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
مسئول روابط عمومی 
 
ادامه دارد 
اجرایی